Statuten TV Riel

STATUTEN TENNISVERENIGING RIEL

Wijziging statuten

 

Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend vier,
verschenen voor mij, mr. Alette Eleonore Hermine Maria Blokland-Kerckhaert, kandidaatnotaris,
wonende te Tilburg, hierna ook te noemen notaris, als waarnemer van het kantoor
van mr. Joseph Franciscus Maria Bolscher, notaris te Baarle-Nassau:
1. de heer (gegevens bekend bij TV Riel); en
2. de heer (gegevens bekend bij TV Riel);
ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te Riel,
gemeente Goirle, gevestigde vereniging TENNISVERENIGING RIEL, kantoorhoudende te
5133 TB Riel voormeld, Elleboog 17, en deze vereniging, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40258110, ingevolge het bepaalde in haar statuten, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De comparanten, handelende als voormeld, verklaarden dat door de leden van genoemde
vereniging, hierna ook te noemen “de vereniging”, bij haar algemene ledenvergaderingen de
dato zesentwintig april tweeduizend vier is besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen, van welk besluit blijkt uit de notulen van deze vergaderingen, waarvan een
exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.
De comparanten, handelende als voormeld, verklaarden ter uitvoering van het in gemelde
ledenvergadering genomen besluit de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt:
S T A T U T E N:
NAAM EN OPRICHTINGSDATUM:
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Riel, bij verkorting TVR en is opgericht op
achttien april negentienhonderd vierenzeventig.
ZETEL
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Riel, gemeente Goirle.
DOEL.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en
bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KNLTB);
e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van
de leden van de vereniging;
f. het uitschrijven van – en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het
deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de
leden;
h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk
Reglement.
LEDEN.
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a. seniorleden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. juniorleden;
e. ondersteunende leden.
2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van
het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport
actief beoefenen of beoefend hebben.
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn
benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van
verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten
aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.
4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar
de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen
of beoefend hebben.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die
zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben
– behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden
benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 – overigens
dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn
toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een
adviserende stem.
AANMELDING EN TOELATING.
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van
het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader
bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een
minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon zijn wettelijk
vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende
leden.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen kunnen geen lid van de vereniging
zijn.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan,
wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het
lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglement en/of
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap
onmiddellijk.
SCHORSING.
Artikel 7.
1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de
vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of
naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge
opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur
worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere
periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot
ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap
voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing
en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel
te nemen.
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE.
Artikel 8.
1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende
leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen – een entreegeld
moeten betalen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van
contributie, terwijl het bestuur voorts is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of
entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden én
betalen ereleden en leden van verdienste de KNLTB-contributie, welke door de
vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.
BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten
zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst
van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn
alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot
bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van
de KNLTB dispensatie is verleend.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige
bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij
het Huishoudelijk Reglement geregeld.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het
bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt,
en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een
opvolger.
7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende
bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de
overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het
ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin
wordt voorzien in de ontstane vacature.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of
ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en
buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris,
de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de
penningmeester.
2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende zaken;
b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is
òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de
vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet
wordt verleend;
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het
opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken
van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b
bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden
tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van
deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g
bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn
bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de
vereniging op te treden.
5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer
commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd
door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden
toegevoegd.
6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld,
beslist het bestuur.
REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 11.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering – de jaarvergadering
– gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders
te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient
hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van
deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te
bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen ondermeer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt.
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de
wet of de Statuten is verplicht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal
stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij
advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen
dagblad.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn
van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 17 en 18.
TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén
toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid
van artikel 7 – geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is
geschorst, heeft één stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door
de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde
doen opmaken.

BESLUITVORMING.
Artikel 16.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts dàn geldige besluiten nemen indien tenminste
een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden
niet aanwezig, dan kan het bestuur nog dezelfde avond een tweede ledenvergadering
(bijzondere) bijeenroepen met dezelfde te behandelen onderwerpen, die alsdan geldige
besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats
totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij
de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie
van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan
is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks
vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend
schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of
schriftelijke stemming verlangt.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen dus mede een voorstel tot Statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 17.
1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een
algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken
tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging
woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden
aanwezig, dan kan het bestuur nog dezelfde avond een tweede ledenvergadering
bijeenroepen en houden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht,
schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde
statutenwijziging; en
b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING.
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering;
het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3.a van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het
bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn
aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
(HUISHOUDELIJK)REGLEMENT.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere
reglement(en) vaststellen.
2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met Statuten.
De comparanten zijn mij-notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparanten is door mij-notaris voor zover nodig, aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarle-Nassau op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij-notaris, aan de comparanten is opgegeven
en toegelicht hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen,
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij-notaris,
ondertekend
22 juli 2004