Huis houdelijk reglement

Huishoudelijk Regelement T.V. Riel

Artikel 1 Lidmaatschap.

A. Het aantal leden, dat de vereniging maximaal zal hebben, wordt gerelateerd aan het aantal in gebruik zijnde banen en door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

B. Aanneming van leden geschiedt door het Bestuur.

C. De opzegging van het lidmaatschap, als bedoeld in art. 6 lid 1 sub c van de statuten, dient voor aanvang van het betreffende verenigingsjaar, lopende van 1 januari t/m 31 december, te geschieden.

D. Is dit niet gebeurd, dan blijft het lidmaatschap, met alle verplichtingen daaraan verbonden, van kracht.

E. Aantal actieve leden

 1. Het totaal aantal actieve leden bedraagt max. de door de tennisbond KNLTB opgegeven norm per beschikbare (verlichte) baan.
 2. Er worden altijd minimaal 15 plaatsen in reserve gehouden aan het begin van het tennisseizoen voor personen uit het kerndorp Riel.
 3. Als verhouding stemgerechtigde leden, woonachtig in Riel en niet-woonachtig in Riel wordt 60 % /40 % nagestreefd.
 4. In de samenstelling van het bestuur wordt eenzelfde verhouding van bestuursfunctionarissen als onder lid 3 nagestreefd.

F. De groundsman van tennisvereniging Riel kan lid worden, zonder op de wachtlijst geplaatst te worden.

G. Paviljoendienst:

 1. Elk actief seniorlid is verplicht maximaal 3 paviljoendiensten per jaar te vervullen, waarbij door de Paviljoen Commissie met de aangegeven voorkeur- en verhinderdata zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden. Bestuurs- en Commissieleden zijn vrijgesteld van één paviljoendienst. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden leden vrijstelling verlenen voor één of meerdere paviljoendiensten.
 2. Leden hebben het recht onderling te ruilen, dan wel zich te laten vervangen door een ander lid, in overleg met de P.C.
 3. Indien leden niet aan hun paviljoenverplichting voldoen, is het bestuur gerechtigdmaatregelen te nemen.
  Mogelijke maatregelen:
  ○ Sancties in financiële zin. Hierbij zal een vastgesteld bedrag (€ 50,00 in 2018) in rekening worden gebracht voor iedere keer dat een lid zijn paviljoenverplichting niet nakomt. Per verenigingsjaar kan het bestuur het bedrag aanpassen.
  ○ Indien een lid zijn financiële verplichtingen, voortvloeiend uit punt 1, niet nakomt, danwel voortdurend zich aan zijn paviljoenverplichtingen onttrekt, kan het bestuur handelen conform artikel 7 van de statuten.

Artikel 2 Rechten van seniorleden.

A. Het bespelen van de aan de vereniging ter beschikking staande banen, binnen de ter zake
geldende bepalingen van artikel 14 van het huishoudelijk reglement.

B. Stemrecht

C. Het actief en passief kiesrecht

D. Alle rechten voortvloeiend uit het bepaalde in statuten en huishoudelijk reglement.

Artikel 3 Rechten van juniorleden.

A. Het bespelen van de aan de vereniging ter beschikking staande banen, binnen de ter zake geldende bepalingen van artikel 14 van het huishoudelijk reglement.

B. Alle rechten voortvloeiend uit het bepaalde in statuten en huishoudelijk reglement.

Artikel 4 Verplichtingen van de leden.

A. De leden zijn verplicht bij het bespelen van de banen gepaste tenniskleding en –schoeisel te dragen.

B. De leden zijn verplicht op voorgeschreven wijze in te hangen volgens artikel 14.

C. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van bestuursleden en daartoe gemachtigde personen c.q. commissies met betrekking tot het bespelen van de banen en het gebruik maken van tennispark, paviljoen en kleedgelegenheid, op te volgen.

D. De leden zijn gehouden aan alle uit statuten of huishoudelijk reglement voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Ereleden en Leden van verdienste.

Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als seniorleden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en entreegeld.

Artikel 6 Ondersteunende Leden.

Ondersteunende leden zijn zij, volgens de statuten, die in de vereniging geen spreekrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
Actieve leden kunnen “ondersteunend lid” worden onder de volgende voorwaarden;

A. Een steunlid mag geen gebruik maken van de banen en levert het bondspasje in.

B. De situatie geldt in principe voor een verenigingsjaar.

C. Jeugdleden van 8 jaar en jonger kunnen in principe geen ondersteunend lid zijn, tenzij er een grondige reden voor is.

D. Een wachtlijst-lid neemt de plaats van het steunlid als actief lid in.

E. De bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld (€ 15,00 in 2019).Wat betreft eventuele gezinskortingen tellen ondersteunende leden niet mee.

F. Behoeven geen verplichte paviljoendienst te draaien.

G. Zij kunnen op ieder moment in het lopende verenigingsjaar weer actief lid worden, tegen de geldende contributiebedragen.

Artikel 7 Algemene Ledenvergadering.

A. Stemgerechtigd zijn alleen die stemgerechtigde leden, die de presentielijst hebben getekend.

B. Stemmingen over personen geschiedt .Verkiezing van personen kan bij acclamatie geschieden, tenzij bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden daartegen bezwaar maken.

C. Bij bestuursverkiezingen anders dan bij acclamatie wordt een kiescommissie benoemd conform art. 10 van dit reglement. De commissie is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij de verkiezingen.

D.Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

E. De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

F. Het bestuur is gerechtigd om onderwerpen, die in de rondvraag aan de orde worden gesteld, niet in behandeling te nemen, tenzij het bestuur tenminste drie dagen voor de vergadering hieromtrent op de hoogte is gesteld.

Artikel 8 Het Bestuur.

A. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

B. Een voordracht, gedaan door het bestuur, wordt tenminste tien dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. Een voordracht, gedaan door leden, dient uiterlijk vijf dagen voor de betreffende algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. De voordracht moet zijn voorzien van de handtekeningen van de voordragende leden en van een akkoordverklaring van het kandidaat-bestuurslid.

C. Van de in artikel 8 lid B van dit reglement beschreven procedure kan in bijzondere gevallen door het bestuur worden afgeweken, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van tenminste twee / derde der geldig uitgebrachte stemmen.

D. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

E. Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

F. Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt
1. indien het meevallers betreft aan de kant van de inkomens, is overschrijding uitgaven zonder toestemming van de leden mogelijk (de exploitatie blijft dan immers neutraal) indien het een begrote uitgavenpost betreft, is overschrijding van maximaal 10% van de uitgaven mogelijk, indien dit bedrag in mindering komt op de uitgaven van het volgende jaar.
2. indien het een onvoorziene uitgave (niet in de begroting opgenomen) betreft overschrijding tot een maximum van 5% van het totaalbedrag van de voor dat jaar in de begroting opgenomen uitgaven mogelijk zonder toestemming van de leden.

G. Verplichtingen van het bestuur:

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van

 • Namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
 • Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
 • De bezittingen en schulden van de vereniging.
 • Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 • Van de in G. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Artikel 9 Contributie en Entreegeld.

A. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 8 lid 1 van de statuten is de categorie-indeling voor
de contributie bij de actieve leden:
1. Seniorleden
2. Juniorleden van 10 t/m 17 jaar
3. Juniorleden (kids) t/m 9 jaar
4. Studenten 18 t/m 23 jaar 

B. De verschuldigde contributies voor de in lid A genoemde actieve leden alsmede voor de
ondersteunende leden (zie artikel 4, lid 1 sub e, van de Statuten) – verhoogd met de eventuele verschuldigde entreegelden, bezorgkosten voor leden buiten het kerndorp Riel en overige opslagen én na aftrek van de eventuele kortingen – dienen vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar te worden voldaan dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van betreffende factuur.

C. Zij, die na 1 juli van het lopende verenigingsjaar lid worden, betalen slechts een door de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld percentage van de geldende contributiebedragen.

D. Indien er meer dan 3 personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de vereniging, kan vanaf het vierde lid, mits vóór 1 juli aangemeld als actief lid, een korting op de  contributie worden verstrekt. Het kortingspercentage wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze korting is van toepassing op inwonende actieve gezinsleden, die vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar niet ouder zijn dan 24 jaar, mits door 3 oudere gezinsleden de volledige contributie is verschuldigd.

Artikel 10 Kiescommissie

De in art.7 lid C van dit reglement bedoelde kiescommissie wordt door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd en gedechargeerd. De commissie bestaat uit 3 leden en bepaalt zelf haar werkwijze. Leden, die belang hebben bij de verkiezing, kunnen geen lid zijn van de kiescommissie.

Artikel 11 Kascommissie.

A. De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

B. De kascommissie bestaat uit twee actieve seniorleden en wordt benoemd en gedechargeerd door de algemene ledenvergadering. Kascommissieleden blijven lid van de commissie voor een termijn van twee jaar. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascommissie.

Artikel 12 Commissies algemeen.

De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen

Artikel 13 Introducé regeling.

A. Elk actief lid van onze vereniging mag max. 3 keer een persoon uitnodigen per seizoen.
(dezelfde- of verschillende personen)

B. Elke introducé mag in totaal max. 3 keer per jaar uitgenodigd worden.

C. Het lid, dat iemand introduceert, moet vooraf melding doen bij een van de bestuursleden. Deze ontvangt dan een introducé pasje, voorzien van datum, naam lid, naam introducé, speeldatum en paraaf bestuurslid.

D. Dit pasje moet samen met de spelerspas van het actieve lid worden ingehangen.

Artikel 14 Het Baanreserveringsreglement.

A. Ieder actief lid dient zich te houden aan het geldende baanreserverings- en het
kunstlichtreglement, welke is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering.

B. Deze reglementen worden bekend gesteld op de daarvoor bestemde plaatsen. Op de homesite van T.V. Riel, infobord paviljoen, infokast park.

Artikel 15 Competitiereglement.

A. Actieve leden, die namens de vereniging deelnemen aan competitiewedstrijden, dienen zich te houden aan het opgestelde competitiereglement.

B. Dit reglement wordt bekend gesteld op de daarvoor bestemde plaatsen. Op de homesite van T.V. Riel, infobord paviljoen, infokast park.

Artikel 16 Rechten en plichten van Sponsors.

De rechten en plichten van sponsors zijn vastgelegd in de diverse soorten opgestelde sponsorcontracten.

Artikel 17 Aanmeld- Opzegformulier.

A. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 5, lid1 van de Statuten inzake aanmelding en artikel 6, lid 1, sub b van de Statuten inzake opzegging zijn op de website van TVR hiertoe formulieren beschikbaar die gedownload kunnen worden. Na volledige invulling van dit formulier (naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede voor zover aangegeven geboortedatum, telefoonnummers en e-mail adres) kunnen deze formulieren worden ingeleverd bij de adressen die op het formulier vermeld zijn.

B. Bij aanmelding dient tevens een recente pasfoto volgens de norm van de KNLTB (3,5 x 4 cm.) ingeleverd te worden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

A. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

B. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te raadplegen op de homesite van T.V. Riel.

Artikel 19 Wijziging huishoudelijk reglement.

A. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het voorstel tot wijziging wordt opgenomen als agendapunt van de algemene ledenvergadering, hetzij ingediend door het bestuur, hetzij ingediend door tenminste vijf leden (als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub k en l van de statuten) of het voorstel tot wijziging wordt staande de algemene ledenvergadering in de vorm van een motie ingediend welke ondertekend is door vijf stemgerechtigde leden (als bedoeld in artikel 7 lid D van het huishoudelijk reglement).

B. Het besluit tot wijziging huishoudelijk reglement is geldig met in acht name artikel 16 lid 3 en 4 van de statuten:
– ten minste een / tiende van het aantal stemgerechtigde leden is aanwezig;
– meerderheid van stemmen.

Artikel 20

Dit huishoudelijk reglement vormt een geheel met de Statuten van de vereniging en is na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in werking getreden op 28 maart 2011.