Baan- en Inhangreglement T.V. Riel

(versie 30 okt 2017

A. INHANG SYSTEEM:

1. Het bondspasje inschuiven (met de pasfoto naar de voorkant) op het gewenste halve c.q hele uur en op 1 van de 6 banen op het inhangbord naast sponsorzuil. Alleen een geldige verenigingspas van het lopende jaar is toegestaan. Een tijdelijke pas kan door de secretaris uitgegeven worden voor een bepaalde tijd. (bijv. bij nieuwe leden, of in geval van verlies)

2. Het pasje moet altijd een half uur voor aanvang van het geplande tijdsblok worden ingehangen.
De pasjes die ingehangen zijn, moeten overeenkomen met de personen, die op de betreffende banen gaan spelen. Indien men geen pasje heeft ingehangen, verspeelt men het recht om te kunnen tennissen.

3. Er kan, per tijdsblok van 60 minuten, op de halve en hele uren inhangen worden. Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van de werkelijke speeltijd in te hangen op 1 van de 6 (verlichte) banen. Als de baan vrij is , kan men direct op die tijdsperiode inhangen om te gaan spelen. Nadat men ingehangen heeft, is eenieder verplicht om op het park te blijven, met uitzondering van het feit als er sprake is van “doorhangen”. Doorhangen is alleen toegestaan, indien alle banen op hetzelfde tijdsblok bezet zijn. Als er sprake is van “doorhangen”dan dient iedere speler wederom een half uur voor aanvang van de speelperiode op het park aanwezig te zijn.

4. Bij “single-spel” moeten 2 pasjes en bij “dubbel-spel” moeten 4 pasjes zijn ingehangen,
overeenkomstig de namen van de spelers op de baan.

B. RESERVEREN / INHANGEN:

Wanneer kan men spelen? In principe wanneer de baan vrij is *).
• Speelduur: De vrije speelduur is 60 minuten, te starten op een half uur of heel uur. (inclusief veeg- en sproeitijd). Sproeitijden zijn door middel van een tijdschakelklok ingesteld op vaste tijden.
• Pasjes inhangen: Men mag niet langer dan een half uur vóór het gewenste speeluur inhangen. Het pasje inhangen op het inhangbord, corresponderend met één van de vijf banen. De baannummers staan op de omheining van de desbetreffende baan. Het pasje, dat ingehangen is, moet overeenstemmen met de persoon die op de baan staat.
Doorspelen: Na afloop van de speeltijd mag men doorspelen wanneer de baan nog vrij is, doch men mag niet het pasje verhangen. Komen er in dat geval andere leden, dan dient men de baan direct vrij te maken.
Bij drukte: Bij grote drukte is men verplicht zoveel mogelijk dubbels te vormen. Tevens wordt bij een
drukke baanbezetting erop vertrouwd dat op gepaste wijze van de banen gebruik wordt gemaakt, zodat ook leden die overdag geen gelegenheid hebben, gebruik kunnen maken van de tennisbanen.
Vegen: Na afloop van het spel is men verplicht de baan te vegen (ook de lijnen) en het toegangsspoortje sluiten s.v.p.
Algemeen: Ieder lid van TV Riel is gerechtigd op te treden indien een ander lid of leden zich niet aan het baan- en inhangreglement houden. Bij moeilijkheden dient het bestuur ingelicht te worden.

Beperkingen:

• Basisschool-jeugdleden mogen ’s avonds alleen inhangen op een speeltijd die begint om 18:00 uur of later, indien blijkt dat betreffende baan vrij is. Het inhangen moet dan gebeuren bij aanvang van de speeltijd op de hele of halve uren (dus niet een half uur tevoren!). De speeltijd bedraagt dan maximaal 60 minuten. Basisschool-jeugdleden behoeven de, op bovenstaande wijze gereserveerde baan, niet te verlaten op verzoek van seniorleden.
(Opm: bovenstaande beperking t.a.v. het inhangen ’s avonds voor een speeltijd die begint om 18:00 uur of later is niet van toepassing voor basisschool-jeugdleden die tezamen inhangen met tenminste één senoirlid of één juniorlid die een VO- of MO-opleiding volgt)

• Competitie-speleden leden kunnen op de dag waarop zij deelnemen aan KNLTBcompetitiewedstrijden (zowel uit als thuis) geen gebruik maken van het baan- en inhangreglement T.V.-Riel voor het gebruik van de banen.

C. INTRODUCTIE REGELING

• Elk actief lid van onze vereniging mag maximaal 3 keer een persoon uitnodigen per seizoen. (dezelfde- of verschillende personen).
• Elke introducé mag in totaal maximaal 3 keer per jaar uitgenodigd worden.
• Het lid, dat iemand introduceert, moet vooraf melding doen bij een van de bestuursleden. Deze ontvangt dan een introducee-pasje voorzien van datum, naam lid, naam introducé, speeldatum, dagdeel (ochtend, middag, avond) en paraaf bestuurslid.
• Dit pasje moet samen met de spelerspas van het lid worden opgehangen.
• Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

D. KUNSTLICHT INSTRUCTIE

(alle banen zijn voorzien van kunstlicht)

Na aanvraag per e-mail is een lichtsleutel tegen een borgsom (jaar 2012 € 3,50) te verkrijgen bij het
secretariaat (secretariaat@tvriel.nl)
Technische beschrijving:
• De lichtinstallatie wordt d.m.v. een tijdklok geschakeld.
• Er kan met kunstlicht gespeeld worden tot 23.00 uur.
• Om 23:00 uur gaat er buiten bij het paviljoen een rode lamp knipperen. Dit is het teken dat de spelers moeten stoppen, zodat er nog bij kunstlicht geveegd kan worden. Er zit een
lampbeveiliging op de installatie, d.w.z. dat als de lampen uitgezet zijn moeten de volgende
spelers minimaal 15 min. wachten om de lampen weer te kunnen laten branden. Indien men in deze periode de lampen aan wil doen, bemerkt men bij het drukken op een van de groene
knoppen, dat de rode lamp op de buitenmuur boven de toegangsdeur even aangaat. Dit gebeurt net zolang, totdat de 15 minuten voorbij zijn.
Lichtkastje (zit aan de buitenmuur links op het terras)
• Lampen aan: Eerst met lichtsleutel het schakelkastje openen. Vervolgens één van de 3 groene knoppen indrukken, afhankelijk op welke baan men wilt spelen. De baannummers staan op het hek bij de desbetreffende baan.
• Lampen uit: De rode knop van de desbetreffende baan indrukken. Let op er kunnen nog spelers op een dubbele baan staan.
• Sluiten lichtkastje: Het sleuteltje weer omdraaien en controleren of het kastje dicht zit.
Aldus besproken in de Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2012 en – na overleg over een inhoudelijke wijziging tijdens deze vergadering in concept aangepast.
Dit reglement is vervolgens goedgekeurd tijdens de ALV op 15 april 2013
*) zie hiervoor het recente schema van de baanindeling op de website www.tvriel.nl + publicatiebord